Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Quy chế Công tác sinh viên Trường

         Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. HCM ban hành Quy chế Công tác sinh viên trường theo quyết định số 925 ngày 20/4/2017.

 Vui lòng xem quy chế tại đây