Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

QĐ ban hành Quy chế công tác SV Trường

         Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy (thay thế Quyết định 42/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007), P. CTCT – SV đã soạn dự thảo quyết định ban hành “Quy chế công tác sinh viên Trường” thay thế quyết định 221/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 27/5/2008 “Quy chế công tác sinh viên” và đã gửi cho các đơn vị đóng góp ý kiến

Chi tiết Quy chế Thầy/Cô vui lòng xem tại đây.