Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Hướng dẫn đánh giá Điểm rèn luyện SV (theo Thông tư số 16 năm 2015 của Bộ GDĐT)

         Đánh giá điểm theo thang 100 (không quy đổi). Tính cả HK1 và HK2, mỗi tiêu chí có thể được cộng và trừ nhiều điểm nhưng không được vuợt khung từng tiêu chí và ĐRL không quá 100.

 SV xem hướng dẫn đánh giá ĐRL tại đây