Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Hoạt động phòng tư vấn Tâm Lý SV tại Trạm Y Tế năm 2019

         Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu và thực hiện theo công văn số 24/ĐHBK-CTCT-SV ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Phòng CTCT – SV về việc hoạt động phòng tư vấn tại Trạm Y Tế năm 2019. Nay Phòng CTCT- SV mời chuyên viên Tâm lý của Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Ước Mơ Xanh về tư vấn cho Sinh viên và Cán bộ Viên chức Trường tại cơ sở 1 và cơ sở 2:

Thời gian và địa điểm tư vấn : (xem thông báo đính kèm)

    Cơ sở 1 - Trạm y tế Nhà B7 :      Từ 8h30 – 11h30 ( Thứ 3 hàng tuần ).

    Cơ sở 2 - P. 209 H1 :                    Từ 9h00 – 12h00 ( Thứ 5 hàng tuần ).

Từ ngày 05/03/2019 - 31/12/2019.

Lịch tư vấn như sau:

 

Lịch tư vấn tại Cơ sở 1 ( Thứ 3 )

 

Lịch tư vấn tại Cơ sở 2 ( Thứ 5 )

Tháng 03/2019 : 04  buổi:

 

Tuần 2 : Ngày 05 / 03 / 2019

Tuần 3 : Ngày 12 / 03 / 2019

Tuần 4 : Ngày 19 / 03 / 2019

Tuần 5 : Ngày 26 / 03 / 2019

Tháng 03/2019 : 04  buổi:

 

Tuần 2 : Ngày  07 / 03 / 2019

Tuần 3 : Ngày 14 / 03 / 2019

Tuần 4 : Ngày 21 / 03 / 2019

Tuần 5 : Ngày 28 / 03 / 2019

 

Tháng 04/2019 : 04  buổi:

 

Tuần 1 : Ngày 02 / 04 / 2019

Tuần 2 : Ngày 09 / 04 / 2019

Tuần 3 : Ngày 16 / 04 / 2019

              Tuần 4  : Ngày 23 / 04 / 2019

Tháng 04/2019 : 04  buổi:

 

Tuần 1 : Ngày 04 / 04 / 2019

Tuần 2 : Ngày 11 / 04 / 2019

Tuần 3 : Ngày 18 / 04 / 2019

Tuần 4 : Ngày 25 / 04 / 2019

 

Tháng 05/2019 : 04  buổi:

 

Tuần 2 : Ngày 07 / 05 / 2019

Tuần 3 : Ngày 14 / 05 / 2019

Tuần 4 : Ngày 21 / 05 / 2019

  Tuần 5  : Ngày 28 / 05 / 2019

Tháng 05/2019 : 04  buổi:

 

Tuần 2 : Ngày 09 / 05 / 2019

Tuần 3 : Ngày 16 / 05 / 2019

Tuần 4 : Ngày 23 / 05 / 2019

Tuần 5 : Ngày 30 / 05 / 2019

                

Tháng 06/2019 : 04  buổi:

 

Tuần 2 : Ngày 04 / 06 / 2019

Tuần 3 : Ngày 11 / 06 / 2019

Tuần 4 : Ngày 18 / 06 / 2019

Tuần 5 : Ngày 25 / 06 / 2019

Tháng 06/2019 : 04  buổi:

 

Tuần 2 : Ngày 06 / 06 / 2019

Tuần 3 : Ngày 13 / 06 / 2019

Tuần 4 : Ngày 20 / 06 / 2019

Tuần 5 : Ngày 27 / 06 / 2019

 

Tháng 09/2019 : 03  buổi:

 

 

Tuần 3 : Ngày 10 / 09 / 2019

Tuần 4 : Ngày 17 / 09 / 2019

Tuần 5 : Ngày 24 / 09 / 2019

Tháng 09/2019 : 04  buổi:

 

Tuần 2 : Ngày 05 / 09 / 2019

Tuần 3 : Ngày 12 / 09 / 2019

Tuần 4 : Ngày 19 / 09 / 2019

Tuần 5 : Ngày 26 / 09 / 2019

 

Tháng 10/2019 : 05  buổi:

 

Tuần 1 : Ngày 01 / 10 / 2019

Tuần 2 : Ngày 08 / 10 / 2019

Tuần 3 : Ngày 15 / 10 / 2019

Tuần 4 : Ngày 22 / 10 / 2019

  Tuần 5  : Ngày 29 / 10 / 2019

Tháng 10/2019 : 05  buổi:

 

Tuần 1 : Ngày 03 / 10 / 2019

Tuần 2 : Ngày 10 / 10 / 2019

Tuần 3 : Ngày 17 / 10 / 2019

Tuần 4 : Ngày 24 / 10 / 2019

Tuần 5  : Ngày 31 / 10 / 2019

                  

Tháng 11/2019 : 04  buổi:

 

Tuần 2 : Ngày 05 / 11 / 2019

Tuần 3 : Ngày 12 / 11 / 2019

Tuần 4 : Ngày 19 / 11 / 2019

Tuần 5 : Ngày 26 / 11 / 2019

 

Tháng 11/2019 : 04  buổi:

 

Tuần 2 : Ngày 07 / 11 / 2019

Tuần 3 : Ngày 14 / 11 / 2019

Tuần 4 : Ngày 21 / 11 / 2019

Tuần 5 : Ngày 28 / 11 / 2019

 

Tháng 12/2019 : 05  buổi:

 

Tuần 1 : Ngày 03 / 12 / 2019

Tuần 2 : Ngày 10 / 12 / 2019

Tuần 3 : Ngày 17 / 12 / 2019

Tuần 4 : Ngày 24 / 12 / 2019

Tuần 5  :Ngày 31 / 12 / 2019

Tháng 12/2019 : 04  buổi:

 

Tuần 1 : Ngày 05 / 12 / 2019

Tuần 2 : Ngày 12 / 12 / 2019

Tuần 3 : Ngày 19 / 12 / 2019

Tuần 4 : Ngày 26 / 12 / 2019

 

Tổng cộng : 66  buổi.         

Trân trọng thông báo !