Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Góp ý dự thảo Nội quy học đường trường Đại học Bách khoa

         Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 01/02/2008 của Hiệu trưởng về việc ban hành Nội quy học đường của trường Đại học Bách khoa, Phòng CTCT – SV soạn dự thảo Nội quy học đường trường Đại học Bách khoa thay thế Nội quy học đường theo Quyết định số 43/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 01/02/2008, để phù hợp với các hoạt động sinh viên của trường trong giai đoạn hiện nay. Các ý kiến đóng góp gửi về Phòng CTCT-SV trước ngày 14/6/2019 (thứ sáu).

 Nội dung dự thảo xem tại đây