Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ học bổng Christina Noble Children Foundation

         Gia hạn thời gian nộp hồ sơ học bổng Christina Noble Children Foundation

Phòng CTCT-SV thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ học bổng Christina Noble Children Foundation đến hết 14 giờ ngày 25/02/2019 (thứ 2).

Trân trọng.