Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

DSSV vắng tham gia SHCD và tham gia SHCD trái buổi đợt 2 năm học 2016-2017

         Sau thời gian phản hồi, Phòng CTCT-SV chốt danh sách SV không tham gia SHCD định kỳ và tham gia SHCD định kỳ trái buổi cập nhật đến ngày 17/3/2017.

  Đây là danh sách dự kiến sẽ được phòng chuyển cho nhà trường để có hình thức xử lý theo quy định về việc tham gia tuần SHCD định kỳ dành cho SV. Cụ thể:

  - Đối với SV không tham gia SHCD định kỳ, SV sẽ phải tạm dừng học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018.

  - Đối với SV tham gia SHCD định kỳ trái buồi, SV sẽ bị trừ 10 điểm rèn luyện trong điểm rèn luyện năm học 2016-2017.

  Phòng CTCT-SV thông báo đến các SV có tên trong danh sách được biết. Nếu có bất kỳ trường hợp sai sót nào chưa kịp phản hồi trong thời gian qua, SV vui lòng liên hệ trực tiếp tại Phòng CTCT-SV (101 nhà A4 hoặc 108 nhà H1), chậm nhất là 16h00 ngày 24/3/2017 (thứ Sáu). Sau thời gian trên, Phòng sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào nữa.

     DSSV vắng tham gia SHCD định kỳ: tại đây.

     DSSV tham gia SHCD định kỳ trái buổi: tại đây.

  Trân trọng thông báo.