Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Danh sách SV không tham gia SHCD định kỳ đợt 1 năm học 2018-2019

         Căn cứ số lượng sinh viên K2016, K2017 tham gia SHCD định kỳ đợt 1 từ ngày 25/8 – 16/9/2018 tại Hội trường A5 và Hội trường ĐHQG TP.HCM, sau thời gian thông báo giải quyết đơn xin xem xét của sinh viên, Phòng CTCT- SV thống kê số sinh viên không tham gia SHCD định kỳ đợt 1 (tính đến ngày 14/11/2018) là 70 sinh viên. Theo quyết định số 1381/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 06/10/2016 về việc ban hành Quy định SV tham gia SHCD và hoạt động ngoại khóa cho SV hệ chính quy trường, các SV có tên trong danh sách sẽ áp dụng hình thức: không được phép đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 (học kỳ chính).

 Sinh viên xem danh sách tại đây