Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Danh sách SV,HV vào vòng 2 học bổng Odon Vallet 2018

         ...

Phòng CTCT-SV thông báo danh sách sinh viên, học viên cao học  nộp hồ sơ học bổng Odon Vallet vòng 2 như sau:

Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 06/7/2018

Địa điểm nộp: Phòng CTCT-SV, 101 nhà A4.

Trân trọng thông báo.