Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Danh mục các vùng được nhận Trợ cấp xã hội

         Các xã là vùng cao được công nhận tại các quyết định sau của Ủy ban Dân tộc được tổng hợp dùng để xét cho sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội:

- Người dân tộc ít người: giấy khai sinh bản gốc hoặc giấy kết hôn của cha mẹ (nếu giấy khai sinh bản gốc bị thất lạc), trong đó có ghi cha hoặc mẹ là người dân tộc ít người.

- Người dân tộc ít người vùng cao: người dân tộc ít người liên tục sống ở vùng cao hoặc có hộ khẩu thường trú ở vùng cao ít nhất 3 năm trở lên (tính từ thời điểm vào học tại trường). Các xã là vùng cao được công nhận tại các quyết định sau của Ủy ban Dân tộc:

+ Quyết định số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993,

+ Quyết định số 33/UB-QĐ ngày 4/6/1993,

+ Quyết định số 08/UB-QĐ ngày 4/3/1994,

+ Quyết định số 64/UB-QĐ ngày 26/8/1995,

+ Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/05/1997,

+ Quyết định số 68/UBQĐ ngày 09/08/1997,

+ Quyết định số 26/1998/QĐ-UB ngày 18/03/1998,

+ Quyết định số 363/2005/QĐ-UBDT ngày 15/08/2005,

+ Quyết định số 172/2006/QĐ-UBDT ngày 07/07/2006,

+ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31/5/2007,

+ Quyết định số 61/QĐ-UBDT ngày 12/03/2009. 

Sinh viên tham khảo các xã vùng cao theo file đính kèm