Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Bài giảng SHCD cuối khóa năm học 2020 - 2021

         .

Phòng CTCT-SV thông báo SV nội dung bài giảng SHCD cuối khóa năm học 2020 - 2021 (chuyên đề 3)

1/ Hướng dẫn trình bày Luận văn tốt nghiệp: SV xem tại đây

2/ Khởi nghiệp - Đổi mới sáng tạo: SV xem tại đây.