Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Văn bản

Bản tổng hợp câu trả lời của các đơn vị trường từ Hội nghị SV cấp khoa 2016-2017

Sau Hội nghị SV cấp Khoa, Phòng CTCT-SV đã tổng hợp được 58 câu hỏi và thắc mắc của sinh viên liên quan đến các hoạt động của nhà trường. Phòng CTCT-SV đã chuyển cho các đơn vị liên quan giải quyết và trả lời.

Xem tiếp...

QĐ ban hành Quy chế công tác SV Trường

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy (thay thế Quyết định 42/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007), P. CTCT – SV đã soạn dự thảo quyết định ban hành “Quy chế công tác sinh viên Trường” thay thế quyết định 221/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 27/5/2008 “Quy chế công tác sinh viên” và đã gửi cho các đơn vị đóng góp ý kiến

Xem tiếp...