Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Trợ cấp xã hội

Thông báo nộp hồ sơ xét trợ cấp xã hội SV học kỳ 1/2017-2018

P.CTCT-SV thông báo về việc nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội (TCXH) của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Xem tiếp...

Quyết định trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia

Xem tiếp...

TB nhận hồ sơ đối với SV là đối tượng Dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo năm học 2014 - 2015

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT- ngày 15/10/2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

Xem tiếp...

Thông báo nhận hồ sơ chính sách đối với sinh viên là người khuyết tật năm học 2014 - 2015

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương Binh và xã hội, Bộ Tài chính về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật (có hiệu lực từ ngày 05/3/2014)

Xem tiếp...

Danh mục các vùng được nhận Trợ cấp xã hội

Các xã là vùng cao được công nhận tại các quyết định sau của Ủy ban Dân tộc được tổng hợp dùng để xét cho sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội:

Xem tiếp...

Thông báo xét trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

P.CTCT-SV thông báo về việc nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội (TCXH) của sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

Xem tiếp...