Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Sinh Hoạt Công Dân

Thông báo tổ chức sinh hoạt công dân cuối khoá năm học 2018 - 2019

Theo kế hoạch năm học 2018 - 2019, nhà trường tổ chức đợt sinh hoạt công dân (SHCD) cuối khoá năm học 2018 - 2019 dành cho SV K2015, SV TT. Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp K2016, SV Kiến trúc K2014, SV FFIEV K2014 vào ngày 15/9, 29/9 và 13/10 tại hội trường A4, A4, B4, giảng đường B2A, giảng đường B2B.

Xem tiếp...