Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Sinh Hoạt Công Dân

Thông báo lịch sinh hoạt công dân định kỳ đợt 2 năm học 2018-2019

Theo kế hoạch năm học 2018 – 2019, tuần Sinh hoạt Công dân định kỳ đợt 2 dành cho sinh viên K2016, K2017, Kiến trúc K2015, 2016, 2017 và Việt – Pháp K2015, 2016, 2017 sẽ tổ chức từ ngày 07/01/2019 đến 12/01/2019. Sinh viên không tham gia SHCD định kỳ đợt 2 sẽ không được đăng ký môn học HK 1/2019-2020 (học kỳ chính). Nội dung Tuần sinh hoạt công dân định kỳ: 1. Họp BCS các lớp và tập huấn cán bộ Đoàn – Hội các cấp (từ K2015 đến K2018; Kiến trúc và Việt – Pháp: từ K2014 đến K2018): 7h30 – 11h00 ngày 09/01/2019 (thứ tư) tại Hội trường A5 2. Sinh viên tham gia học chuyên đề (K2016, K2017, Kiến trúc K2015, 2016, 2017 và Việt – Pháp K2015, 2016, 2017): “Văn hóa môi trường giáo dục”.

Xem tiếp...

Danh sách SV không tham gia SHCD định kỳ đợt 1 năm học 2018-2019

Căn cứ số lượng sinh viên K2016, K2017 tham gia SHCD định kỳ đợt 1 từ ngày 25/8 – 16/9/2018 tại Hội trường A5 và Hội trường ĐHQG TP.HCM, sau thời gian thông báo giải quyết đơn xin xem xét của sinh viên, Phòng CTCT- SV thống kê số sinh viên không tham gia SHCD định kỳ đợt 1 (tính đến ngày 14/11/2018) là 70 sinh viên. Theo quyết định số 1381/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 06/10/2016 về việc ban hành Quy định SV tham gia SHCD và hoạt động ngoại khóa cho SV hệ chính quy trường, các SV có tên trong danh sách sẽ áp dụng hình thức: không được phép đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 (học kỳ chính).

Xem tiếp...

Thông báo tổ chức sinh hoạt công dân cuối khoá năm học 2018 - 2019

Theo kế hoạch năm học 2018 - 2019, nhà trường tổ chức đợt sinh hoạt công dân (SHCD) cuối khoá năm học 2018 - 2019 dành cho SV K2015, SV TT. Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp K2016, SV Kiến trúc K2014, SV FFIEV K2014 vào ngày 15/9, 29/9 và 13/10 tại hội trường A4, A4, B4, giảng đường B2A, giảng đường B2B.

Xem tiếp...