Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Sinh Hoạt Công Dân

Thông báo tổ chức sinh hoạt công dân cuối khoá năm học 2018 - 2019

Theo kế hoạch năm học 2018 - 2019, nhà trường tổ chức đợt sinh hoạt công dân (SHCD) cuối khoá năm học 2018 - 2019 dành cho SV K2015, SV TT. Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp K2016, SV Kiến trúc K2014, SV FFIEV K2014 vào ngày 15/9, 29/9 và 13/10 tại hội trường A4, A4, B4, giảng đường B2A, giảng đường B2B.

Xem tiếp...

Thông báo lịch sinh hoạt công dân định kỳ đợt 1 năm học 2018-2019

Theo kế hoạch năm học 2018 - 2019, nhà trường tổ chức cho sinh viên (SV) Sinh hoạt Công dân (SHCD) định kỳ đợt 1 được tổ chức vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần (25/8, 26/8, 08/9, 15/9, 16/9/2018) tại Hội trường A5 và Hội trường Nhà Điều hành ĐHQG HCM. Tuần sinh hoạt là bắt buộc đối với tất cả các SV K2016, K2017, Kiến trúc K2015, 2016, 2017 và Việt – Pháp K2015, 2016, 2017. Sinh viên không tham gia SHCD định kỳ sẽ không được đăng ký môn học HK 2/2018-2019 (học kỳ chính).

Xem tiếp...