Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Sinh hoạt Công dân

Thông báo nhận tiền sinh hoạt lớp SV không chính quy

Căn cứ vào Quyết định số 141/QĐ-ĐHBK-ĐT và Quyết định số 143/QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 03/3/2016 về việc cấp tiền sinh hoạt cho các lớp hệ Vừa làm Vừa học học kỳ II năm học 2014-2015 (HK 142) và học kỳ I năm học 2015-2016 (HK 151).

Xem tiếp...

Thông báo tổ chức Hội nghị sinh viên trường năm học 2015-2016

Theo kế hoạch công tác hàng năm, Phòng CTCT-SV phối hợp các đơn vị trong trường tổ chức Hội nghị Sinh viên năm học 2015 – 2016

Xem tiếp...

Thông báo tổ chức sinh hoạt công dân cuối khóa cho SV K2011, SV BDCN K2013

Theo kế hoạch số 159/ĐHBK-CTCT-SV ngày 28/8/2015 của P.CTCT – SV về việc tổ chức đợt sinh hoạt công dân cuối khóa cho sinh viên (SV) K2011, SV BDCN K2013 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, Phòng CTCT – SV trân trọng thông báo đến các Khoa, Trung tâm IUT, PFIEV, CTTT lịch sinh hoạt công dân cuối khóa vào chiều ngày 10/10, cả ngày 17/10 và cả ngày 07/11/2015, cụ thể như sau:

Xem tiếp...

Tổng hợp trả lời ý kiến trong Hội nghị SV cấp khoa năm học 2014 - 2015

Sau thời gian tổ chức Hội nghị Sinh viên cấp khoa, Phòng CTCT-SV đã tổng hợp ý kiến của Khoa, Sinh viên gửi các phòng/ban/trung tâm liên quan trả lời. Nay Phòng CTCT-SV tổng hợp các câu trả lời và gửi đến tất cả các SV trong trường được biết.

Xem tiếp...