Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Quỹ Hỗ trợ Sinh viên Bách khoa

Thông báo chương trình quỹ hỗ trợ SV Bách khoa HK201

Trường phối hợp với Ban Liên lạc Cựu SV Cơ khí CK82 tổ chức thực hiện chương trình Quỹ hỗ trợ SV Bách khoa HK201

Xem tiếp...

Thông báo Quỹ hỗ trợ SV Bách khoa học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Trường phối hợp với Ban Liên lạc Cựu SV Cơ khí CK82 tổ chức thực hiện chương trình Quỹ hỗ trợ SV Bách khoa HK 191

Xem tiếp...