Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Miễn Giảm Học Phí

Quyết định miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019

Phòng CTCT-SV thông báo quyết định và danh sách SV được miễn, giảm học phí học kỳ 2/2018-2019.

Xem tiếp...

Thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 2/2018-2019

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015- 2016 đến năm học 2020 - 2021. Nhà trường hướng dẫn việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 đối với sinh viên.

Xem tiếp...

Quyết định miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

Phòng CTCT-SV thông báo quyết định miễn giảm học phí học kỳ 1/2018-2019

Xem tiếp...

Thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1/2018-2019

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015- 2016 đến năm học 2020 - 2021; Nhà trường hướng dẫn việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 đối với sinh viên.

Xem tiếp...