Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Miễn giảm học phí

Quyết định miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018

Căn cứ đơn xin MGHP của SV, Phòng CTCT-SV thông báo danh sách SV được miễn giảm học phí HK 172.

Xem tiếp...

Thông báo nhận hồ sơ MGHP học kỳ 2/2017-2018

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015- 2016 đến năm học 2020 - 2021. Nhà trường hướng dẫn việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 đối với sinh viên. Nội dung cụ thể SV xem ở file đính kèm.

Xem tiếp...

Quyết định xét miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018

Phòng CTCT-SV thông báo sinh viên Quyết định miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN MIỄN GIẢM HỌC PHÌ HỌC KỲ 1/2017-2018

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015- 2016 đến năm học 2020 - 2021; Nhà trường hướng dẫn việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 đối với sinh viên

Xem tiếp...