Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Khám Sức Khoẻ Sinh viên

Thông báo khám sức khỏe Định kỳ cho sinh viên các khóa năm 2020

Căn cứ công văn số 190/ĐHBK – CTCT - SV ngày 18/11/2020 của Phòng CTCT - SV về việc khám sức khỏe định kỳ cho tất cả sinh viên (SV) các K2018, K2019 và SV ngành Kiến trúc K2017, SV PFIEV K2017 đã được Ban giám hiệu phê duyệt

Xem tiếp...

Thông báo khám sức khỏe ra trường cho sinh viên cuối khóa năm 2020

Căn cứ công văn số 191/ĐHBK-CTCT-SV ngày 18/11/2020 của Phòng CTCT-SV về việc khám sức khỏe cuối khóa cho sinh viên (SV) K2017, SV Kiến trúc K2016, SV PFIEV K2016 đã được Ban giám hiệu phê duyệt, Phòng CTCT – SV trân trọng thông báo đến các Khoa, Trung tâm, Chương trình PFIEV, VP. Đào tạo Quốc tế nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp...

Thông báo khám sức khỏe ra trường cho sinh viên cuối khóa năm 2019

Theo Quyết định số 2116/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 22/08/2016 của Hiệu trưởng ban hành qui định y tế học đường Trường Đại học Bách khoa và công văn số 231/ĐHBK-CTCT-SV ngày 13/11/2019 về việc khám sức khỏe ra trường cho sinh viên cuối khóa năm 2019.

Xem tiếp...

Thông báo KSK định kỳ sinh viên khóa 2016 - 2017 năm 2019

Thực hiện theo Thông tư số 14/2013/TT/BYT ngày 06/05/2013 Của Bộ Y Tế về việc “Hướng dẫn khám sức khỏe” và công văn số 36 / ĐHBK – CTCT- SV do Ban Giám Hiệu ký ngày 06 / 03 / 2019 về việc khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên các khóa: K2016, K2017 năm 2019.

Xem tiếp...

Thông báo khám sức khỏe ra trường cho sinh viên cuối khoá

Theo Quyết định số 2116/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 22/08/2016 của Hiệu trưởng ban hành qui định y tế học đường và công văn số 309/ĐHBK – CTCT - SV do Ban Giám Hiệu ký ngày 12/11/2018 về việc khám sức khỏe ra trường cho sinh viên cuối khóa năm 2018.

Xem tiếp...

Thông báo lịch khám sức khỏe SV đầu vào K2018

Theo Quyết định số 2116/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 22/08/2016 của Hiệu Trưởng ban hành qui định y tế học đường và công văn số 107 /ĐHBK – CTCT - SV do Ban Giám Hiệu ký ngày 15/06/2018 về kế hoạch thu Bảo hiểm và Khám sức khỏe đầu vào cho sinh viên Khóa 2018 năm học 2018-2019.

Xem tiếp...