Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Khám Sức Khoẻ Sinh viên

Thông báo lịch khám sức khỏe SV đầu vào K2018

Theo Quyết định số 2116/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 22/08/2016 của Hiệu Trưởng ban hành qui định y tế học đường và công văn số 107 /ĐHBK – CTCT - SV do Ban Giám Hiệu ký ngày 15/06/2018 về kế hoạch thu Bảo hiểm và Khám sức khỏe đầu vào cho sinh viên Khóa 2018 năm học 2018-2019.

Xem tiếp...