Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Khám sức khỏe nhân viên

Thông báo khám sức khỏe CBVC nữ năm 2017

Phòng CTCT-SV- Trạm Y tế thông báo đăng ký khám sức khỏe CBVC nữ năm 2017

Xem tiếp...

Thông báo lịch KSK định kỳ cho CBVC trường năm 2016.

Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu và theo công văn số 151/ĐHBK–CTCT–SV ngày 16/08/2016 của Phòng CTCT–SV về việc khám sức khỏe định kỳ cho CBVC Trường năm 2016. Nay Phòng CTCT-SV- Trạm Y Tế thông báo lịch khám sức khỏe CBVC như sau :

Xem tiếp...

ksk định kỳ cho CBVC trường năm 2016

Phòng CTCT-SV thông báo đề nghị Ban Chủ Nhiệm các Khoa, các Công Đoàn bộ phận, lập danh sách Thầy, Cô và CBVC có nhu cầu khám sức khỏe thì đăng ký cho đơn vị mình (ký tên vào bảng danh sách) gởi về cho Trạm Y Tế từ ngày 29/08 - 06/09/2016

Xem tiếp...

Thông Báo lịch Khám sức khỏe cho nữ CBVC năm 2016

Kính gửi: - Các Công Đoàn Bộ Phận Khoa – Phòng Ban – Trung Tâm; - Ban Nữ Công Các Đơn Vị

Xem tiếp...

Thông báo đăng ký khám sức khỏe cho CBVC nữ năm 2016

Danh sách đăng ký KSK gửi về cho Trạm Y Tế từ ngày 29 / 02 – 04 / 03 / 2016.

Xem tiếp...

Thông báo lịch KSK định kỳ cho CBVC trường năm 2015.

Kính gởi : - Thủ Trưởng Các Đơn Vị - Các Công Đoàn Bộ Phận . Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu và theo công văn số 174 /ĐHBK – CTCT – SV ngày 23 tháng 09 năm 2015

Xem tiếp...