Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học Bổng Khuyến Khích

Mẫu đơn phản hồi học bổng khuyến khích

Mẫu đơn phản hồi học bổng khuyến khích

Xem tiếp...

Thông báo điều chỉnh tạm thời điều kiện xét HBKK học tập cho SV K2020 và SV học vượt NH 2020-2021

Căn cứ vào tình hình học tập và điều kiện tổ chức lớp học năm học 2020-2021 của sinh viên, Nhà trường thông báo điều chỉnh tạm thời điều kiện xét học bổng khuyến khích (HBKK) khoản e, điều 6 của Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy trường (QĐ số 728/QĐ-ĐHBK ngày 08/4/2021), đối với sinh viên khóa 2020 và sinh viên học vượt

Xem tiếp...