Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo dự tuyển học bổng Quang Trung dành cho SV tỉnh Bình Định

Theo đề nghị Quỹ học bổng Quang Trung về việc hỗ trợ cấp học bổng cho sinh viên có hộ khẩu tỉnh Bình Định có thành tích học tập giỏi và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học

Xem tiếp...

Thông báo kết quả học bổng Odon Vallet năm 2015

Theo kết quả xét duyệt của Ban Điều Hành Học bổng Vallet, P.CTCT – SV thông báo kết quả 29 sinh viên nhận Học bổng Vallet năm 2015

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Thắp sáng niềm tin năm học 2015-2016

Theo công văn số 105/QHB-BĐH ngày 10/8/2015 của Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin, Phòng CTCT-SV kính đề nghị Khoa hỗ trợ thông báo thông tin học bổng cho SV

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2015-2016

Theo thông báo số 1501/TB-VSF của Quỹ học bổng Vũ Đình Liệu, Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên thông báo học bổng cho sinh viên tỉnh Trà Vinh đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng AmCham năm 2015

Theo công văn của Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam khu vực Tp. Hồ Chí Minh, Phòng CTCT-SV thông báo về chương trình học bổng AmCham năm học 2015-2016

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Hella năm 2015

Theo đề nghị của công ty Hella về việc hỗ trợ cấp học bổng cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa, Phòng CTCT-SV thông báo chương trình học bổng Hella năm 2015

Xem tiếp...