Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo kết quả học bổng Posco TJ Park năm 2015

Theo kết quả xét duyệt của Quỹ học bổng Posco TJ Park, P.CTCT – SV thông báo kết quả 03 sinh viên nhận học bổng Posco TJ Park năm 2015.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Vallet năm 2015

Phòng CTCT-SV thông báo học bổng từ Ban Điều Hành Quỹ học bổng Vallet về chương trình học bổng Vallet năm 2015 dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh

Xem tiếp...