Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo dự tuyển học bổng Big Friend Foudation năm 2016

Theo đề nghị của Quỹ học bổng Big Friend Foudation về việc hỗ trợ cấp học bổng cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa, Phòng CTCT-SV thông báo chương trình học bổng như sau:

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Ninh Thuận năm 2016

Phòng CTCT – SV có nhận thông báo từ Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh về chương trình học bổng Ninh Thuận năm 2016. Chương trình học bổng cụ thể như sau:

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Hessen năm 2016

Phòng CTCT – SV có nhận thông báo từ Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh về chương trình học bổng Hessen năm 2016. Chương trình học bổng cụ thể như sau:

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Pony Chung năm 2016

Theo thông báo của Tập đoàn Pony Chung - Hàn Quốc, Học bổng Pony Chung năm 20156 sẽ được trao cho sinh viên và học viên cao học của Trường.

Xem tiếp...

Thông báo kết quả học bổng Cardimudi năm học 2016 - 2017

Căn cứ vào kết quả xét duyệt của đơn vị tài trợ, Phòng CTCT-SV thông báo 06 sinh viên sau đây nhận được học bổng:

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Posco TJ Park năm 2016

Phòng CTCT – SV có nhận thông báo từ Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh về chương trình học bổng POSCO TJ Park năm 2016. Chương trình học bổng cụ thể như sau:

Xem tiếp...