Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Hỗ Trợ Chi Phí Học Tập SV DTTS

Thông báo nhận hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm 2020

Thông báo nhận hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm 2020

Xem tiếp...

Thông báo nộp hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập cho SV DTTS thuộc hộ nghèo/cận nghèo 2019

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT- ngày 15/10/2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học. Phòng CTCT-SV thông báo về việc nhận hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm 2019. Sinh viên hệ chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Không áp dụng đối với sinh viên cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển và học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học.

Xem tiếp...

Thông báo nộp hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập cho SV DTTS thuộc hộ nghèo/cận nghèo 2018

Phòng CTCT-SV thông báo về việc nhận hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo/cận nghèo năm 2018.

Xem tiếp...