Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Gia Hạn Học phí

Quyết định gia hạn đóng học phí HK 2/2018-2019 của SV chính quy

Phòng CTCT-SV thông báo quyết định gia hạn đóng học phí học kỳ 2/2018-2019 của SV hệ chính quy.

Xem tiếp...

Thông báo gia hạn học phí học kỳ 2/2018-2019

Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện đóng học phí học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 (182) đúng hạn, phòng Công tác Chính trị - Sinh viên thông báo về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 182 cho sinh viên.

Xem tiếp...

Quyết định gia hạn đóng học phí HK 1/2018-2019 của SV chính quy

Sau thời gian sinh viên nộp hồ sơ gia hạn học phí học kỳ 1/2018-2019, Phòng CTCT-SV thông báo quyết định gia hạn đóng học phí học kỳ 1/2018-2019.

Xem tiếp...

Thông báo gia hạn học phí học kỳ 1/2018-2019

Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện đóng học phí học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 (181) đúng hạn, phòng Công tác Chính trị - Sinh viên thông báo về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 181 cho sinh viên.

Xem tiếp...