Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Danh hiệu Sinh viên

Thông báo nhận khen thưởng danh hiệu sinh viên tập thể và cá nhân năm học 2014-2015

Căn cứ các Quyết định khen thưởng danh hiệu SV, Phòng CTCT-SV thông báo kết quả và mức khen thưởng đối với các danh hiệu SV/ tập thể SV năm học 2014 - 2015

Xem tiếp...