Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Công tác Bảo hiểm Y tế

Thu bảo hiểm năm học 2016 – 2017

Thông báo kế hoạch thu bảo hiểm năm học 2016 – 2017 của Sinh viên các khoá 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Cụ thể như sau :

Xem tiếp...

V/v. Thu bảo hiểm năm học 2015 – 2016

Căn cứ vào luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 11/11/2008 và Nghị định số 62/2009/NĐ - CP ngày 27/7/2009

Xem tiếp...