Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Công tác Bảo hiểm Y tế

Hướng dẫn đổi thẻ BHYT in sai thời điểm 5 năm liên tục

Kính gửi: Ban Chủ Nhiệm các Khoa Thực hiện công văn số 608/BHXH – QLT ngày 29/3/2018 về việc phản hồi của Bảo hiểm xã hội TP. HCM in sai thông tin thời điểm 5 năm liên tục trên thẻ bảo hiểm y tế sinh viên năm 2018.

Xem tiếp...

Thông báo phát hành thẻ Bảo Hiểm

Kể từ ngày 02/04/2018 Trạm Y Tế sẽ phát hành thẻ Bảo hiểm y tế trong đợt thu bổ sung năm 2018 cho sinh viên các khóa. Cụ thể như sau :

Xem tiếp...

Thông báo trả thẻ Bảo Hiểm cho SV các khóa năm 2018

Kể từ ngày 17/01/2018 Trạm Y Tế sẽ phát hành thẻ Bảo hiểm y tế năm 2018 có giá trị từ ngày 01/01/2018 – 31/12/2018 cho sinh viên các khóa. Cụ thể như sau :

Xem tiếp...

Thông báo thu vét Bảo hiểm cho Sinh viên các khóa năm 2018

thông báo kế hoạch thu vét bảo hiểm năm 2018 của Sinh viên các khoá như sau :

Xem tiếp...

Thông báo trả thẻ Bảo Hiểm cho SV Khóa 2017

Kể từ ngày 17/10/2017 Trạm Y Tế sẽ phát hành thẻ Bảo hiểm Y tế 03 tháng ( tháng 10,11,12/2017 ) và thẻ Bảo hiểm Tai nạn có giá trị từ ngày 01/09/2017 – 31/12/2018 cho sinh viên Khóa 2017 như sau :

Xem tiếp...

Thông báo lịch thu BHYT BHTN năm 2018 cho sinh viên các khóa

Căn cứ vào luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 11/11/2008 và Nghị định số 62/2009/NĐ - CP ngày 27/7/2009 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật BHYT bắt buộc, và thực hiện theo công văn số 1744/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 16 tháng 08 năm 2017 của BHXH TP.Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thu BHYT HSSV và công văn số 1828/BHXH-QLT ngày 31 tháng 08 năm 2017 của BHXH TP.Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung BHYT HSSV 2017-2018. Nay Phòng CTCT – SV thông báo kế hoạch thu bảo hiểm năm 2018 cụ thể như sau :

Xem tiếp...