Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Bảo Hiểm YTế

Thu bảo hiểm năm 2020 cho sinh viên các khóa – đợt 3.

Thực hiện theo công văn số 213 của Phòng CTCT – SV ngày 29/10/2019 về việc thu bảo hiểm năm 2020 cho sinh viên các khóa từ ngày 11/11/2019 đến ngày 25/11/2019. Tuy nhiên sau khi tổng hợp dữ liệu đợt 1 và đợt 2 thì vẫn còn rất nhiều sinh viên chưa tham gia BHYT.

Xem tiếp...

Thông báo trả thẻ BHYT cho sinh viên đăng ký BHYT đợt 1 năm 2020

Kể từ ngày 08/01/2020 Phòng CTCT-SV - Trạm Y Tế sẽ trả thẻ Bảo hiểm Y tế ( BHYT ) cho sinh viên tham gia tại trường năm 2020 như sau :

Xem tiếp...

Thu bảo hiểm năm 2020 cho sinh viên các khóa – đợt 2.

Thực hiện theo công văn số 213 của Phòng CTCT – SV ngày 29/10/2019 về việc thu bảo hiểm năm 2020 cho sinh viên các khóa từ ngày 11/11/2019 đến ngày 25/11/2019. Tuy nhiên sau khi tổng hợp dữ liệu đợt 1 thì vẫn còn rất nhiều sinh viên chưa tham gia BHYT , nay Phòng CTCT – SV thông báo lịch thu bảo hiểm đợt 2 cụ thể như sau :

Xem tiếp...

Thông báo thu bảo hiểm năm 2020 cho sinh viên các khóa – đợt 1.

- Căn cứ vào luật BHYT sửa đổi bổ sung năm 2014. - Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật BHYT bắt buộc. - Thực hiện theo công văn số 1704/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 31/07/2019 của BHXH TP.HCM về việc hướng dẫn bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2019-2020 và công văn số 207/ĐHBK-CTCT-SV ngày 22/10/2019 về kế hoạch thu bảo hiểm cho sinh viên các khóa năm 2020.

Xem tiếp...

Thông báo bổ sung đăng ký thông tin làm thẻ bảo hiểm trong đợt gia hạn thẻ bảo hiểm

Theo công văn số 94/ĐHBK-CTCT-SV ngày 16 tháng 05 năm 2019 của Phòng CTCT - SV về việc gia hạn thẻ BHYT-BHTN sinh viên năm 2019. Và thực hiện công văn số 969/BHXH-QLT ngày 09 tháng 05 năm 2019 của BHXH về việc thực hiện quy chế cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia theo quyết định số 346/QĐ-BHXH.

Xem tiếp...

Gia hạn thẻ BHYT - BHTN cho sinh viên đóng 6 tháng - năm 2019

Theo công văn số 299/ĐHBK-CTCT-SV ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Phòng CTCT - SV về việc Thu bảo hiểm năm 2019 cho sinh viên các khóa,

Xem tiếp...