Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Nhân sự

        

Phòng Công Tác Chính Trị - Sinh Viên

Họ và Tên

Chức Vụ

Email

Võ Tấn Thông

Trưởng Phòng CTCT-SV

vtthong@hcmut.edu.vn

Trần Việt Toàn

Phó Phòng

tvtoan@hcmut.edu.vn

Trần Huỳnh Đại Phong

Chuyên viên

thdphong@hcmut.edu.vn

Đỗ Quang Phi

Chuyên viên

doqphi@gmail.com

Trần Thị Thanh Xuân

Chuyên viên

xuanctct@hcmut.edu.vn

Ngô Thị Vân

Chuyên viên

ngo.thuyvan@gmail.com

Phạm Thị Kim Phượng

Chuyên viên

Kimphuongctct@hcmut.edu.vn

Lê Na

Chuyên viên

lenactct@hcmut.edu.vn

Nguyễn Cao Danh

Chuyên viên

ncdanh14@hcmut.edu.vn

Trạm Ytế

Vũ Thị Thuý

Trưởng trạm ytế

vuthuy@hcmut.edu.vn

Đặng Thị Thảo Linh

Chuyên viên

Dangthaolinh86@gmail.com

Võ Vân Mai Phương

Chuyên viên

vovanmaiphuong@gmail.com

Trần Phượng Hằng

Chuyên viên

Tranphuonghang.208@gmail.com

Nguyễn Thị Thanh Hà

Chuyên viên

nguyenthithanhha@hcmut.edu.vn