Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Giới thiệu

        

Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên có các nhiệm vụ sau:

 • Giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức, lối sống và tổ chức các hoạt động rèn luyện cho sinh viên: triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước cho cán bộ, viên chức và sinh viên; nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của sinh viên và đề xuất với Đảng uỷ, Hiệu trưởng có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp và kịp thời.
 • Tổ chức thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện theo năm học.
 • Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên và đề xuất với Đảng uỷ, Hiệu trưởng chủ trương, giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phấn đấu, rèn luyện của sinh viên trong công tác phát triển Đảng.
 • Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động rèn luyện thân thể, xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
 • Tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên vào đầu năm học.
 • Tổ chức thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên: trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí.
 • Chủ động phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức cho sinh viên tham gia thi Olympic và nghiên cứu khoa học.
 • Phối hợp với các đơn vị, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên theo dõi và chịu trách nhiệm đề xuất công tác thi đua – khen thưởng, kỷ luật sinh viên với Hiệu trưởng.
 • Kiểm tra việc chấp hành quy chế học sinh - sinh viên nội trú, ngoại trú; kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm.
 • Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên – Quan hệ Doanh nghiệp tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm: công tác tư vấn việc làm, tư vấn tâm lý và các vấn đề xã hội cho sinh viên,… Trong đó, Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên chịu trách nhiệm quản lý nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động này.
 • Quản lý và khai thác các phương tiện thông tin tuyên truyền (kể cả trang web của trường) phục vụ công tác chính trị, tư tưởng.
 • Quản lý phòng truyền thống, thực hiện việc cung cấp thông tin đã được Đảng uỷ, Hiệu trưởng duyệt.
 • Quản lý và khai thác sử dụng các hội trường theo quy định của trường.
 • Theo dõi các thông tin của báo, đài có liên quan đến nhà trường, kịp thời thông báo cho Đảng uỷ và Hiệu trưởng, đề xuất biện phát xử lý thông tin và trình duyệt Hiệu trưởng quyết định.
 • Chịu trách nhiệm quản lý học bổng tài trợ, học bổng du học và quỹ hỗ trợ sinh viên Bách khoa.