Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Chức năng

        

Phòng Công tác chính trị Sinh viên có chức năng tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, viên chức và sinh viên toàn trường, đảm bảo đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; góp phần đào tạo sinh viên trở thành con người toàn diện có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Hiệu trưởng và Đảng uỷ trường.

 

Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên thực hiện các nhiệm vụ sau:

 

 

1. Giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức, lối sống và tổ chức các hoạt động rèn luyện cho sinh viên: triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước cho cán bộ, viên chức và sinh viên; nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của sinh viên và đề xuất với Đảng uỷ, Hiệu trưởng có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp và kịp thời.

 

 

2. Tổ chức thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện theo năm học. 

 

3. Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên và đề xuất với Đảng uỷ, Hiệu trưởng chủ trương, giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phấn đấu, rèn luyện của sinh viên trong công tác phát triển Đảng 

 

4. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Ban liên lạc Cựu sinh viên tổ chức các hoạt động rèn luyện thân thể, xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao

 

5. Tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên vào đầu năm học.

 

6. Tổ chức thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên: trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí.

 

7. Chủ động phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức cho sinh viên tham gia thi Olympic và nghiên cứu khoa học, các cuộc thi phong trào cho sinh viên.

 

8. Phối hợp với các đơn vị, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên theo dõi và chịu trách nhiệm đề xuất công tác thi đua – khen thưởng, kỷ luật sinh viên với Hiệu trưởng.

 

9. Kiểm tra việc chấp hành quy chế học sinh - sinh viên nội trú, ngoại trú; kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm.

 

10. Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên – Việc làm, Ban liên lực Cựu sinh viên tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm. Trong đó, Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên chịu trách nhiệm quản lý nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động này.

 

11. Quản lý và khai thác các phương tiện thông tin tuyên truyền (kể cả trang web của trường) phục vụ công tác chính trị, tư tưởng.

 

12. Quản lý phòng truyền thống, thực hiện việc cung cấp thông tin đã được Đảng uỷ, Hiệu trưởng duyệt.

 

13. Quản lý và khai thác sử dụng các hội trường theo quy định của trường.

 

14. Theo dõi các thông tin của báo, đài có liên quan đến nhà trường, kịp thời thông báo cho Đảng uỷ và Hiệu trưởng, đề xuất biện pháp xử lý thông tin và trình duyệt Hiệu trưởng quyết định.

 

15. Chịu trách nhiệm quản lý và chủ trì việc xét duyệt các học bổng tài trợ.

 

Trạm Y tế:

 

Trạm Y tế là đơn vị trực thuộc phòng Công tác Chính trị - Sinh viên có nhiệm vụ:

 

1. Tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, viên chức và sinh viên theo định kỳ. Tham mưu Hiệu trưởng xử lý những trường hợp sinh viên không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để học tập.

 

2. Triển khai công tác bảo hiểm cho sinh viên. Phối hợp các phòng, ban chức năng liên quan giải quyết các trường hợp sinh viên bị ốm đau, tai nạn rủi ro.

 

3. Phối hợp với Công đoàn trường và Phòng Tổ chức Hành chính xem xét, giải quyết an dưỡng, nghỉ dưỡng cho cán bộ, viên chức theo chế độ; lập và lưu trữ hồ sơ bệnh án, hoàn tất các loại thủ tục để chuyển ra Hội đồng giám định y khoa.

 

4. Hướng dẫn và kiểm tra vệ sinh lao động trong các xưởng, phòng học, phòng làm việc và khuôn viên trường. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh thực phẩm ở các nhà ăn, căng-tin trong trường, ký túc xá sinh viên. Tổ chức giáo dục, tuyên truyền về phòng chống bệnh. Kịp thời phát hiện và báo cáo tình hình dịch bệnh, tổ chức tiêm phòng dịch bệnh và các biện pháp cần thiết theo sự chỉ đạo của cơ quan y tế cấp trên.

 

5. Lập kế hoạch, dự trù mua thuốc men, dụng cụ y tế hàng năm theo kinh phí được duyệt. Thực hiện đúng chế độ cấp phát, thanh toán và bảo quản thuốc men, dụng cụ y tế do trạm quản lý. Khám và chữa các bệnh thông thường, tổ chức sơ cấp cứu tại chỗ trong trường hợp cần thiết và theo khả năng của trạm.